REGULAMIN

REGULAMIN MULTIFITNESS CLUB

 

1.Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Multifitness Club w Chorzowie ul. Gałeczki 30

2.Multifitness Club w Chorzowie, zwany dalej Klubem, świadczy usługi w zakresie zorganizowanych zajęć sportowych. Administratorem danych osobowych jest podmiot gospodarczy:

Multiclub Sp. Zo.o. z siedzibą w 40-096 Katowice, ul. 3 Maja 10/1 i takim samym też adresem do korespondencji.

3.Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, zwani dalej Klientami, na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 r.(Dz. U. Nr 101, poz. 1095, par.2.1, pkt. 6) osoby posiadające karty partnerskie lub
w przypadku rejestracji i zakupu jednorazowego wejścia oraz karnetu open poprzez stronę www.asysto.multifitness.pl zaznaczą checkbox wyboru iż zapoznali się z niniejszym Regulaminem Multifitness Club

4.Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia klienta Klubu. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia
w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny
z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklaracje oświadczając znajomości akceptację regulaminu.

5.Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usług Klubu od 16 roku życia wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

6.Klienci korzystający z usług Klubu są zobowiązani do zakupienia wejścia jednorazowego lub Karnetu Open zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.asysto.multiclub.pl w zakładce nasze zajęcia/usługi poprzez usługę „płatności internetowe”

7.Godziny otwarcia Klubu określone są w Klubie Multifitness Club i mogą ulegać zmianie.

8. Wszystkie dostępne formy płatności za usługi zamieszczone są na stronie internetowej Multifitness Club. Są to : płatności online, szybkie płatności internetowe, oraz karty płatnicze.

9. Rozliczanie transakcji kartą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DOtpay

10.Wykupiony na stronie www karnet open lub, jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę. Karnet musi być zrealizowany od
1 do ostatniego dnia miesiąca. Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami
i świętami. 

11.Czas obowiązywania karnetów liczony jest od daty ich zakupu  i nie podlega przesunięciu na inny termin; chyba że promocja stanowi inaczej. 

12. Realizacja zakupionej usługi następuje w Multifitness Club w Chorzowie na ulicy Gałeczki 30.

13.Klient, który posiada wykupiony Karnet Open może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach w Multifitness Club, zgodnie z rodzajem wykupionej usługi, po dokonaniu zapisu online. 

14.Osoba posiadająca kartę Benefit , która dokonała zapisu na zajęcia, jednak w nich nie uczestniczyła ponosi koszt finansowy w kwocie 10zł

15.Odwołana rezerwacja jest skuteczna, jeśli została dokonana na minimum 8 godziny przed godziną rozpoczęcia zajęć. 

16.W przypadku chęci odwołania rezerwacji na minimum 8 godzin przed godziną rozpoczęcia zajęć należy skontaktować się telefonicznie z recepcją klubu, w którym została dokonana rezerwacja.

17.Po przyjściu do Klubu należy obowiązkowo okazać dokument tożsamości.

18. Pracownik Klubu w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do Klubu. 

19.Po zakończonym treningu należy oddać w recepcji kluczyk.

20.W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą białą podeszwą – inne od tego, w którym Klient przyszedł do Klubu. Na zajęciach fitness i na siłowni obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Zakazane są klapki, baletki, japonki, ćwiczenie na boso, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej. 

21.Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, środków dopingujących i stymulujących, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających lub przebywania na terenie Klubu pod ich wpływem. 

22. Ćwiczący są zobowiązani ćwiczyć w stroju sportowym i korzystać z ręcznika kładąc go na urządzeniach do ćwiczeń i matach.

23.Multifitness Club zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafików zajęć, instruktorów prowadzących zajęcia. Klub zastrzega sobie również prawo odwołania zajęć, jeśli na dany trening przyjdzie mniej niż 10 osób. W zamian za to istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym dniu na zajęciach fitness. 

24.Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne
z ich przeznaczeniem. Uczestnicy treningów zobowiązani są do utrzymania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu. 

25.W salach treningowych należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów. 

26.Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do zachowania tolerancji i zrozumienia wobec siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka lub agresywnego zachowania. 

27.Klient zobowiązany jest do przestrzegania innych zaleceń zamieszczonych na terenie Klubu
a niezawartych w niniejszym Regulaminie. 

28.W celu uzyskania faktury za usługi świadczone przez Multifitness Club należy zgłosić ten fakt podczas dokonywania zakupu przed finalizacją transakcji oraz w recepcji Klubu podać dane niezbędne do jej wystawienia.

29.W celu odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość tj. poprzez system asysto.pl należy
w terminie 14 dni od dnia zakupu wysłać mail na adres Multifitness.club@gmail.com podając datę zakupu, identyfikator płatności.

30.Zwrot wpłaconej kwoty jest dokonywany tylko i wyłącznie poprzez system Dotpay na konto
z którego dokonywana była transakcja w ciągu 14 dni.

31.Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz akceptacji przez klubowiczów. 

33.Klub informuje, iż przedmiotem umowy/oferty jest oferowanie następujących usług:

- edukacji ruchowej

- współzawodnictwa sportowego

- zajęć sportowych

- wydarzeń sportowych

- uprawiania sportu wyczynowego

34.Multifitness Club nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach ani siłowni. Wszelkie utwory wykorzystywane na terenie Klubu mają charakter prywatny. Uczestnik został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.

35.Teren Multifitness Club jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Klubu znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu klubu jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy klubu i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy przez osoby zatrudnione

36.Trener w Klubie prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych ćwiczeń.  Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

37.Pracownik recepcji oraz trener mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.

38.Pracownik recepcji jak i pracownicy administracji wraz z osobami zarządzającymi mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.

39.Jeśli pracownik recepcji, pracownicy administracji zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą oferował się zapłacić

40.Pracownik recepcji, pracownicy administracji mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.

41.W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klub może być objęty monitoringiem przemysłowym. Nagrania
z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu. 

42.Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres Multifitness.club@gmail.com 

43.Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres Multiclub Sp. Zo.o. lub na adres mailowy Multifitness.club@gmail.com 

44.Reklamacja musi zawierać dane identyfikacyjne klienta tj. imię i nazwisko, adres, numer karnetu jeśli Klient posiada lub karty partnerskiej adres mailowy oraz czytelny podpis klienta.

45.Odpowiedź na reklamację klient otrzymuje w formie maila lub w przypadku braku adresu mailowego na adres jaki widnieje w korespondencji. 

46.W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

47. Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 17.10.2020 r. 

48 W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 19.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.

49 W obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 35.1.

50 Osoby chcące korzystać z obiektu rekreacyjnie nie będą obsługiwane.

51.Jako wykładnie prawną i definicje respektuje się komunikaty na stronach gov.pl / definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym

52.Przy weryfikacji klienta w nawiązaniu do pkt 35.1.4 stan faktyczny uprawiania "sportu wyczynowego", "współzawodnictwo sportowe", "korzystanie z zajęć sportowych" lub "wydarzeń sportowych"

53.Przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów

54. W przypadku zajęć sportowych, klub rezygnuje z dotychczasowej formy zajęć i na czas obowiązywania zakazów wymienionych w punkcie 23 realizuje jedynie kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

 


do góry